T. Thomason - Bliss Tour: Horseshoe Tavern

August 21st, 2018. Toronto, Ontario